Dotovaná Hypotéka Slovokna, s.r.o.

Dotovaná hypotéka od Slovokna, s.r.o.:

I - Pre koho je určená:

Kupujúci, ktorí financujú kúpu jednej z nehnuteľností, od predávajúceho prostredníctvom realitnej kancelárie RealCare Services, s.r.o. (ičo: 53342500), definovanej v odseku Nehnuteľnosti hypotékou sprostredkovanou Obchodným partnerom FinCare Services, s.r.o. (ičo: 51901137).

II - Podmienky akcie:

1 – najneskôr 30 dní od podpisu rezervačnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavrieť poistenie úveru, vinkulované v prospech financujúcej banky, prostredníctvom Obchodného partnera v rozsahu Základ, Štandard alebo Komplex

Základ = Smrť min. na výšku úveru a Invalidita nad 70% na výšku úveru (môže byť aj vo verzii kombi poistenia, tzv. hypopoistenie)

Štandard = Základ + Trvalé následky úrazu s progresiou min. na výška úveru/4 + Kritické choroby min. na  výška úveru/4

Komplex = Štandard + čas nevyhnutného liečenia úrazu min. na výšku 1/2 mesačnej splátky po zohľadnení dotácie + PN od 29. dňa  min. na výšku 1/2 mesačnej splátky po zohľadnení dotácie

V prípade objektívnej nepoistiteľnosti jednotlivých rizík pri konkrétnych klientoch sa ekvivalent balíčkov Základ, Štandard a Komplex dohaduje individuálne.

V prípade viacerých  žiadateľov sa na splnenie podmienok dotácie posudzujú jednotlivé poistné sumy kumulatívne za všetkých poistených .

2 –  najneskôr 30 dní od podpisu rezervačnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavrieť poistenie nehnuteľnosti min. na 300000€, poistenie zodpovednosti min. na 100000€ prostredníctvom Obchodného partnera a vinkuláciou poistného plnenia v prospech financujúcej banky

3 – Dotácia môže byť poskytnutá iba vo vzťahu k Nehnuteľnosti, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy.

4 – Riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny

5 – Splnenie Podmienok akcie musí Klient Predávajúcemu a Obchodnému partnerovi preukázať hodnoverným spôsobom a to najmä predložením originálov dokumentov osvedčujúcich splnenie Podmienok akcie

6 – Musia byť splnené všetky podmienky

III - Výška dotácie:

Pre kupujúcich, ktorí splnia podmienky dotácie bude predávajúci po dobu 24 mesiacov od podpisu Kúpnej zmluvy doplácať rozdiel medzi skutočnou splátkou hypotéky a dotovanou splátkou, ktorú by kupujúci mali ak by platili hypotéku s úrokovou sadzbou:

a, s poistením Základ 2,29% (80%LTV) alebo 2,79% (90% LTV)

b, s poistením Štandard 1,69% (80% LTV) alebo 2,19% (90% LTV)

c, s poistením Komplex 1,39% (80% LTV) alebo 1,89% (90% LTV)

Skutočná splátka = splátka predstavuje výšku mesačnej splátky hypotekárneho úveru Klienta,

ktorú je Klient povinný platiť podľa Úverovej zmluvy

Dotovaná splátka = Skutočná splátka – Výška dotácie

Dotovaná splátka = predstavuje výšku mesačnej splátky hypotekárneho úveru poskytnutého Klientovi na základe Úverovej zmluvy pri úrokovej sadzbe: 

a, 2,29 % alebo 2,79 

b, 1,69% alebo 2,19% 

c, 1,39% alebo 1,89% ročne

LTV = Pomer výšky úveru (hypotéky) k nehnuteľnosti vyjadrený v percentách = (výška úveru (hypotéky) / hodnota nehnuteľnosti) x 100

IV - Trvanie dotácie:

Po splnení a preukázaní Podmienok akcie sa Organizátor zaväzuje poskytovať Klientovi Dotáciu vo výške uvedenej v bode III. Podmienok a to počas prvých 24 mesiacov odo dňa čerpania 1.tranže hypotekárneho úveru (Doba poskytovania dotácie)

V - Zánik nároku na dotáciu:

1 - V prípade, že kupujúci predčasne splatí hypotéku pred uplynutím doby dotácie, tak:

a, mu zaniká nárok na zostávajúce dotované splátky ak hypotéku splatil z vlastných zdrojov.

b, mu zaniká nárok na zostávajúce dotované splátky ak hypotéku splatil inou hypotékou sprostredkovanou Obchodným partnerom.

c, musí kupujúci predávajúcemu vrátiť celú vyplatenú dotáciu, ak hypotéku splatil inou hypotékou pred uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby podľa úverovej zmluvy, ktorá nie je sprostredkovaná Obchodným partnerom.

d,  mu zaniká nárok na zostávajúce dotované splátky ak hypotéku splatil poistným plnením z poistenia úveru sprostredkovaného Obchodným partnerom.

2 - V prípade zosplatnenia hypotéky kupujúcemu bankou, musí kupujúci predávajúcemu vrátiť celú vyplatenú dotáciu.

3 - V prípade, že klient zruší poistenie úveru uzavreté prostredníctvom Obchodného partnera v období 2 rokov od začiatku platnosti poistenia úveru, tak musí predávajúcemu vrátiť celú vyplatenú dotáciu.

VI - Predávajúci: Slovokna, s.r.o. (ičo: 51 004 771), Cintorínska 14, 91943 Cífer

VII - Realitná kancelária: RealCare Services, s.r.o. (ičo: 53342500), Černyševského 10, 85101 Bratislava

VIII - Obchodný partner: Samostaný finančný agent Finportal, a.s. (ičo: 45469156) zastúpená podriadeným finančným agentom FinCare Services, s.r.o. (ičo: 51901137), resp. podriadeným finančným agentom spadajúcim do obchodnej divízie FinCare Services, s.r.o.

IX - Trvanie akcie:

Akcia je platná od 28.5.2023 do 16.6.2023

X - Nehnuteľnosti:

1.   pozemku s parcelným číslom: 10406/100  o výmere 291 m2, druh pozemku Ovocný sad, ktorý sa nachádza   v katastrálnom území Pác, obci/meste Cífer, v okrese Trnava, tak ako je zapísané na LV č. 581, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

 2.   pozemku s parcelným číslom: 10406/101 o výmere 291 m2, druh pozemku Ovocný sad, ktorý sa nachádza   v katastrálnom území Pác, obci/meste Cífer, v okrese Trnava, tak ako je zapísané na LV č. 581, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

 3.   pozemku s parcelným číslom: 10406/102 o výmere 290 m2, druh pozemku Ovocný sad, ktorý sa nachádza   v katastrálnom území Pác, obci/meste Cífer, v okrese Trnava, tak ako je zapísané na LV č. 581, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

 4.   pozemku s parcelným číslom: 10406/103 o výmere 290 m2, druh pozemku Ovocný sad, ktorý sa nachádza   v katastrálnom území Pác, obci/meste Cífer, v okrese Trnava, tak ako je zapísané na LV č. 581, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

 5.   pozemku s parcelným číslom: 10406/411 o výmere 250 m2, druh pozemku Ostatná plocha, ktorý sa nachádza   v katastrálnom území Pác, obci/meste Cífer, v okrese Trnava, tak ako je zapísané na LV č. 581, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

 6.   pozemku s parcelným číslom: 10406/412 o výmere 13 m2, druh pozemku Ovocný sad, ktorý sa nachádza   v katastrálnom území Pác, obci/meste Cífer, v okrese Trnava, tak ako je zapísané na LV č. 581, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

 7.   pozemku s parcelným číslom: 10406/413 o výmere 250  m2, druh pozemku Ostatná plocha, ktorý sa nachádza   v katastrálnom území Pác, obci/meste Cífer, v okrese Trnava, tak ako je zapísané na LV č. 581, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

 8.   pozemku s parcelným číslom: 10406/414 o výmere 13 m2, druh pozemku Ovocný sad, ktorý sa nachádza   v katastrálnom území Pác, obci/meste Cífer, v okrese Trnava, tak ako je zapísané na LV č. 581, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

 9.   pozemku s parcelným číslom: 10406/415 o výmere 250 m2, druh pozemku Ostatná plocha, ktorý sa nachádza   v katastrálnom území Pác, obci/meste Cífer, v okrese Trnava, tak ako je zapísané na LV č. 581, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

10.   pozemku s parcelným číslom: 10406/416 o výmere 13 m2, druh pozemku Ovocný sad, ktorý sa nachádza   v katastrálnom území Pác, obci/meste Cífer, v okrese Trnava, tak ako je zapísané na LV č. 581, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

 11.   pozemku s parcelným číslom: 10406/417 o výmere 250 m2, druh pozemku Ostatná plocha, ktorý sa nachádza   v katastrálnom území Pác, obci/meste Cífer, v okrese Trnava, tak ako je zapísané na LV č. 581, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

 12.   pozemku s parcelným číslom: 10406/418 o výmere 13 m2, druh pozemku Ovocný sad, ktorý sa nachádza   v katastrálnom území Pác, obci/meste Cífer, v okrese Trnava, tak ako je zapísané na LV č. 581, vedený Okresným úradom Trnava, katastrálny odbor (ďalej len „Nehnuteľnosť“).

Dotovaná Hypotéka Slovokna, s.r.o.