Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Dotovaná Hypotéka od RealCare

Akcia Dotovaná Hypotéka od RealCare Services, s.r.o.:
Organizátor akcie: RealCare Services, s.r.o. (ičo: 53342500)

Obchodný partner: Samostaný finančný agent Finportal, a.s. (ičo: 45469156) zastúpená podriadeným finančným agentom FinCare Services, s.r.o. (ičo: 51901137), resp. podriadeným finančným agentom spadajúcim do obchodnej divízie FinCare Services, s.r.o.

I - Pre koho je určená (Klienti): 

Kupujúci, fyzické osoby nad 18 rokov, ktorí financujú kúpu jednej z nehnuteľností, uverejnených na webovej stránke www.realcare.services s označením „Dotovaná Hypotéka“ v texte a nadpise predajného inzerátu k nehnuteľnosti, prostredníctvom hypotéky.

II - Podmienky akcie: 

1 – najneskôr 30 dní od podpisu rezervačnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavrieť poistenie úveru, vinkulované v prospech financujúcej banky, prostredníctvom Obchodného partnera v rozsahu Základ, Štandard alebo Komplex Základ = Smrť min. na výšku úveru a Invalidita nad 70% na výšku úveru (môže byť aj vo verzii kombi poistenia, tzv. hypopoistenie) Štandard = Základ + Trvalé následky úrazu s progresiou min. na výška úveru/4 + Kritické choroby min. na  výška úveru/4 Komplex = Štandard + čas nevyhnutného liečenia úrazu min. na výšku 1/2 mesačnej splátky po zohľadnení dotácie + PN od 29. dňa  min. na výšku 1/2 mesačnej splátky po zohľadnení dotácie V prípade objektívnej nepoistiteľnosti jednotlivých rizík pri konkrétnych klientoch sa ekvivalent balíčkov Základ, Štandard a Komplex dohaduje individuálne. V prípade viacerých  žiadateľov sa na splnenie podmienok dotácie posudzujú jednotlivé poistné sumy kumulatívne za všetkých poistených .

2 –  najneskôr 30 dní od podpisu rezervačnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve uzavrieť poistenie nehnuteľnosti min. na kúpnu cenu, poistenie zodpovednosti min. na 100000€ prostredníctvom Obchodného partnera a vinkuláciou poistného plnenia v prospech financujúcej banky

3 – Dotácia môže byť poskytnutá iba vo vzťahu k Nehnuteľnosti, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy.

4 – Riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny

5 – Splnenie Podmienok akcie musí Klient Organizátorovi a Obchodnému partnerovi preukázať hodnoverným spôsobom a to najmä predložením originálov dokumentov osvedčujúcich splnenie Podmienok akcie 6 – Musia byť splnené všetky podmienky

III - Výška dotácie: 

Pre kupujúcich, ktorí splnia podmienky dotácie bude predávajúci po dobu 18 mesiacov od podpisu Kúpnej zmluvy doplácať rozdiel v splátke medzi skutočnou splátkou hypotéky a dotovanou splátkou, ktorú by kupujúci mali ak by platili hypotéku s úrokovou sadzbou: a, s poistením Základ = úroková sadzba v úverovej zmluve – 2% b, s poistením Štandard = úroková sadzba v úverovej zmluve - 2,5% c, s poistením Komplex = úroková sadzba v úverovej zmluve - 3% Skutočná splátka = splátka predstavuje výšku mesačnej splátky hypotekárneho úveru Klienta, ktorú je Klient povinný platiť podľa Úverovej zmluvy Dotovaná splátka = Skutočná splátka – Výška dotácie Dotovaná splátka = predstavuje výšku mesačnej splátky hypotekárneho úveru poskytnutého Klientovi na základe Úverovej zmluvy pri úrokovej sadzbe:  a, s poistením Základ = úroková sadzba v úverovej zmluve - 2% b, s poistením Štandard = úroková sadzba v úverovej zmluve – 2,5% c, s poistením Komplex = úroková sadzba v úverovej zmluve - 3% LTV = Pomer výšky úveru (hypotéky) k nehnuteľnosti vyjadrený v percentách = (výška úveru (hypotéky) / hodnota nehnuteľnosti) x 100 V prípade, že klient zakladá 2 nehnuteľnosti a financuje viac ako 90% kúpnej ceny hypotékou, tak sa výška dotácie vypočíta zo sumy 90% kúpnej ceny.

IV - Trvanie dotácie:

Po splnení a preukázaní Podmienok akcie sa Organizátor zaväzuje poskytovať Klientovi Dotáciu vo výške uvedenej v bode III. Podmienok a to počas prvých 18 mesiacov odo dňa úhrady1. anuitnej splátky podľa splátkového kalendára v úverovej zmluve, tzn. 18 riadnych splátok (Doba poskytovania dotácie)

V - Zánik nároku na dotáciu: 

1 - V prípade, že kupujúci predčasne splatí hypotéku pred uplynutím doby dotácie, tak: a, mu zaniká nárok na zostávajúce dotované splátky ak hypotéku splatil z vlastných zdrojov. b, mu zaniká nárok na zostávajúce dotované splátky ak hypotéku splatil inou hypotékou sprostredkovanou Obchodným partnerom. c, musí kupujúci organizátorovi vrátiť celú vyplatenú dotáciu, ak hypotéku splatil inou hypotékou pred uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby podľa úverovej zmluvy, ktorá nie je sprostredkovaná Obchodným partnerom. d,  mu zaniká nárok na zostávajúce dotované splátky ak hypotéku splatil poistným plnením z poistenia úveru sprostredkovaného Obchodným partnerom.

2 - V prípade zosplatnenia hypotéky kupujúcemu bankou, musí kupujúci Organizátorovi vrátiť celú vyplatenú dotáciu. 3 - V prípade, že klient zruší poistenie úveru uzavreté prostredníctvom Obchodného partnera v období 2 rokov od začiatku platnosti poistenia úveru, tak musí Organizátorovi vrátiť celú vyplatenú dotáciu.

VI - Trvanie akcie: 

Akcia je platná od 10.5.2023 do 30.6.2023 

 


Kalkulačky